تبلیغات
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان» - درس هشتم عربی 1
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان»

درس هشتم عربی 1

7 دی 89

نوع مطلب :عربی اول دبیرستان، 

درس هشتم :
توبة الثّعلیبْ : توبه روباه

كلمه ها و تركیب های تازه :
اسْتمّر :‌ادامه داد
الكهف : غار
اعْتمدَ : اعتماد كرد
الماكر: حیله گر
بَرَز –ُ : ظاهر شد
خالَفَ : مخالفت كرد
البطْن : شكم
مَشی : راه رفت
بلّغ : رساند
الْمُخطی : خطا كار
بلبغ عنی : از جانب من ابلاغ كن
نفَخَ –ُ : دمید
الْجدودُ :‌اجداد ، جمع جدّ
وََعَظَ – یَعِظُ : نصیحت كرد
الدّیك : خروس
سبَّ –ُ : دشنام داد
ذاتَ یوْم : روزی
الصّفدَعَة : قورباغه
ذوی التیّجان : صاحبان تاج
ظنّ –ُ : گمان كرد
رَفَضَ : ركود ، نپذیرفت
الْعارفُ : دانا
عنّی : از جانب من  قواعد درس هشتم

در جهان كلمات گاهی به كلماتی برمی خوریم كه در شرایط مختلف، تغیراتی در چهره ی ظاهری آنها پدید می آید، در كلمات معیار تغییر، حرف آخر آنهاست. برخی كلمات در زبان عربی با تغییر موقعیت در جمله در جمله حركت حرف آخرشان تغییر می كند و تعدادی نیز در همه ی موقعیت ها حركت حرف آخر شان ثابت می ماند.
به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می كند «معرب» می گویند.
به كلماتی كه حرف آخر آن ها در هر موقعیت ثابت بماند «مبنی» می گویند.
(مانند هذا) : جاءَ هذا
رَأَیْتُ هذا
سَلّمتُ علی هذا
اما كلمات معرب بر اساس حركت حرف آخر آنها به چهار گروه تقسیم می شوند . حركت حرف آخر كلمات معرب ، اعراب نامیده می شود.
1. مرفوع : كلمه ای است كه اعراب آن رفع یعنی (-ٌ و –ُ) باشد. جاءَ الطّالبٌ .
2. منصوب : كلمه ای است كه اعراب آن نصب یعنی (-ً یا –َ ) باشد . رَأَیتَ طالباً
3. مجرور : كلمه ای است كه اعراب آن جر یعنی ( -ٍ یا –ِ ) باشد. سلّمْتُ علی طالبٍ
4. مجزوم : كلمه ای است كه اعراب آن جزم یعنی (-ْ) باشد. لا تكْتُبْ
   گروههای كلمات مبنی :

1. مبنی بر ضم : كلمه ای است كه حركت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –ُ باشد.
مانند : نحنُ – مُنْذُ - كَتَبوا
2. مبنی بر فتح : كلمه ای است كه حركت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –َ باشد.
مانند هُوَ – كَتَبَ
3 – مبنی بر كسر : كلمه ای است كه حركت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –ِ باشد.
مانند :‌اَنْتِ
4 – مبنی بر سكون : كلمه ای است كه حركت حرف اخر آن همیشه و بصورت ثابت –ْ باشد.
مانند مَنْ ، اُكْتُبْ
كلماتی مانند : لا ، الی ، عَلی كه حرف آخرشان الف است نیز مبنی بر سكون هستند.
و كلماتی مانند : فی ، الذی، اللاتی كه حرف آخرشان ی ساكن است نیز مبنی بر سكون هستند
   كلمات معرب و مبنی :

كلمه : حرف – فعل – اسم
حرف : همه حروف مبنی اند
فعل: ماضی و امر مبنی هستند
فعل مضارع معرب است
اسم : ضمیرها ، اسم های اشاره ، اسمهای موصول ، اسمهای استفهام مبنی هستند.
اسم : بقیه ی اسم ها معرب هستند (غیر از اسم هایی كه در خط بالا نام برده شده اند)
 


   تمرینات درس هشتم

 

تمرین اول :
1- اجْعل الكلمات التی تحتها خط فی مكان مناسب من الجدول
كلماتی را كه با خط مشخص شده اند در جای مناسبی از جدول قرار بده .

الف:
1 – العاقلُ مَنْ وعَظَته التّجاربُ
عاقل كسی است كه تجربه ها به او پند آموخته است

2 – هلْ ینْجَحُ الذّین لا یَدْرسونَ ؟
آیا كسانی كه درس نمی خوانند قبول می شوند؟

3 – هم وَجَدوا طریقةَ یحلّ هذه المشكلة
آنها برای حل این مشكل راهی یافتند

4 – نحْنُ درسْنا و نجَحْنا فی الامتحان
ما درس خواندیم و در امتحان قبول شدیم

المبنی
  علی الضم علی الفتح علی الكسر علی السكون
الاسم نحن الذین هذه من
الفعل وجدوا وعظته _ درسنا
الحرف _ _ لِ هل
 

ب :
1- وَ جعَلْنا من الماء كلّ شیءٍ حیّ
هر چیز زنده را از آب آفریدیم

2 - لا تتكاسَلْ فأن طریق العزّ صَعْبٌ
تنبلی نكن پس همانا راه عزت سخت است

3 – هلْ یعْتَمِدَ العاقلُ علی الجاهل ؟
آیا عاقل به نادان اعتماد می كند؟

المعرب
  المرفوع المنصوب المجرور المجزوم
الاسم صعب كل الماء-الجاهل _
الفعل یعتمد _ _ لا تتكاسل
 


  2- صِلْ كُلّ فی العمود الاوّل بما یُناسبها من العَمودُ الثّانی
هر كلمه در ستون اول را به آنچه مناسبش است از ستون دوم وصل كن

   3 – عیّنُ الصحیح فی ترجمة العبارات التالیة .
در ترجمه عبارت های زیر ترجمه صحیح را تعیین كن

1. اولئك الذین صدقوا و اولئك هم المتّقون
الف. آنان كسانی اند كه راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند
ب. اینان كه راست می گفتند ، همان پرهیزگارانند

2 – فاصبر علی ما یقولُون ُ وسبّحْ بحمدِ ربّك
الف. پس بر آنچه می گویند : بی تابی مكن، آنان به ستایش پروردگارت تسبیح گویند
ب. پس بر آنچه می گویند، شكیبا باش و به ستایش پروردگارت تسبیح گوی

3 – انی لما انْزلْتَ الیّ من خیر فقیرٌ
الف.همانا من به آنچه از نیكی به سوی فرستی ، نیازمندم
ب.همان من به آنچه فرستادی از خوبی ها نیازمندم
   پرتوهای قرآنی :
الف – در آیات زیر سه كلمه از یك ریشه هستند، آنها را در بنویسید .

1. لا تُبْطلوُا صدقاتِكُمْ بالمّن و الاذی
صدقه های خویش را با منت گذاشتن و آزار رساندن باطل نكنید

2. لَهُم اَجْرُ غیرُ ممنونُ
برای آنها پاداش بی منت است

3 – قد منّ الله علَیْنا
خداوند بر ما منت نهاده است.

مّن - ممنونُ - منّ
   ب : كدام جمله بیانگر مقابل است؟
لا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلولَة الی عَنُقِكَ و لا تبْسُطها كُلّ البَسط :
دستت را بگردنت بسته مدار و آن را كلاَ مگشای

الا تبعاد عن الافراط و التفریط فی الانفاق : دوری از افراط و تفریط در انفاق كردن
عدّمُ الاسراف فی الانفاق : زیاده روی نكردن در انفاق
عدم التسمر علی الدّنیا : حسرت نخوردن به دنیا
الاتبعادُ عن التّكاسُلِ : دوری از تنبلی
مورد اول صحیح است.
 سوال های كنكوری درس هشتم

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) خالفتِ الصّفرعُ و استمرّت :‌قورباغه مخالفت كرد و ادامه داد
ب) و جعلنا منَ الماء كُلّ شی حیّ . هر چیز زنده را از آب آفریدیم
ج) اطلبو الدّیك یوذّنُ لصلاة الصُبح :‌از خروس بخواهید برای نماز صبح اذان بگوید
د) فَمَشی فی الارض ینْصَحآ و یَسُّبُ الی الدنیا : پس روزی زمین حیله گران را نصیحت می كرد

2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) العارف : دانا
ب)‌رَفَضَ: رد كرد
ج) ذوی الیتجان : مرغ
د) الدّیك :‌خروس

3- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می كند مصوب می گویند.
ب) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها در هر موقعیت ثابت بماند مبنی می گویند
ج) تمام صیغه های فعل مضارع معرب هستند
د) بعضی از اسم ها مبنی هستند

4- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) مبنی بر فتح كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه فتحه باشد
ب) مبنی بر كسر كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه كسره باشد
ج) مرفوع كلمه معربی است كه علامت رفع (-ٌ - ُ ) داشته باشد
د) منصوب كلمه ی معربی است كه علامت سكون (-ْ) داشته باشد

5- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) مبنی بر ضم كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه ضمه باشد
ب) مبنی بر سكون كلمه ای است كه علامت اخرش گاهی سكون باشد
ج) مجرور كلمه ی معربی است كه علامت جر ( -ٍ -ِ) داشته باشد
د) مجزوم كلمه معربی است كه علامت جزم ( -ْ ) داشته باشد

6-كدا م گزینه معرب است؟
الف) یكْتُبُ
ب) اُكْتَب
ج) كَتَبَ
د) یكْتُبنَ

7- كدام گزینه مبنی است؟
الف) الكتاب
ب) الذّی
ج) تَكْتبین
د) سعید

8 – وَجَدوا مبنی بر چیست؟
الف) فتح
ب) ضمّ
ج) كسر
د) سكون

9 – نجَحْنا مبنی بر چیست؟
الف) سكون
ب) فتح
ج) كسر
د) ضمّ

10 – كلمه های (لا) و (الّتی) مبنی بر چیست؟
الف) فتح
ب) جرّ
ج) ضمّ
د) سكون

11 – اعراب (صَعْبٌ) در جمله (انّ الطریقَ الفرّ صعُبْ) كدام است؟
الف) نسب
ب) جرّ
ج) رفع
د) جزم

12 – در كدام گزینه كلمه منصوب وجود دارد؟
الف) جاءَ الطالِبُ
ب) سلّمْتُ علی الطالب
ج) رَأیْتُ الطالب
د) هوَ لا یتكاسلُ

13 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه ( هولاء) صحیح نیست؟
الف) اسم اشاره
ب) مبنی بر كسر
ج) برای جمع
د) مجرور

14 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه (اُدْرُسْ) صحیح نیست؟
الف) فعل امر
ب) برای مفرد مذكر مخاطب
ج) مبنی بر سكون
د) مجزوم
 


cannabis
3 اسفند 96 ساعت 17 و 44 دقیقه و 49 ثانیه
من مطمئن نیستم که شما در حال دریافت اطلاعات خود، با این حال موضوع خوب است.
من باید وقت بیشتری را صرف مطالعه بیشتر یا درک بیشتر می کنم.

با تشکر از اطلاعات فوق العاده من به دنبال این اطلاعات برای ماموریت من بود.
gemas gratis clash royale
20 بهمن 96 ساعت 20 و 21 دقیقه و 49 ثانیه
اگر دوست دارید آشنایی خود را بهبود بخشید، فقط حفظ کنید
بازدید از این وب سایت و به روز رسانی جدیدترین اخبار به روز شده است
اینجا.
chaturbatefreetokenshack.com
13 شهریور 96 ساعت 16 و 51 دقیقه و 51 ثانیه
You are so awesome! I don't believe I've read
a single thing like this before. So great to find someone with some genuine thoughts on this
issue. Really.. thanks for starting this up. This site is one thing
that's needed on the internet, someone with a little originality!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  دوست دارید این وبلاگ به جز درس به چه چیز های دیگری بپردازد؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو