تبلیغات
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان» - درس ششم عربی 1
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان»

درس ششم عربی 1

7 دی 89

نوع مطلب :عربی اول دبیرستان، 

درس ششم

التّجربة ُ : تجربه

كلمه ها و تركیب های تازه :
اَخْبر : خبر داد
الْمُسْتشنْفی : بیمارستان
بادرَ : اقدام كرد
المظلّة : چتر
البحْث : جست و جو
النّواحی : جمع ناحیه
جزعَ : بی تابی كرد
الاعزاز : عزت و احترام
لا تَجزعی : بی تابی مكن
البَردْ : سردی
الحصول : دست یافتن
التعلیق : آویختن
الحّروف : دم
الحاذق : ماهر
الذنْب : گوسفند
متأخّراً : دیر
راجع :‌مراجعه كرد
المطر : باران
الفارة : موش
القطع : قطعه ، تكه
قطع اللّحم : تكه های گوشت
القطّة : گربه
الْكحول: الكل
المؤسفة : اسف انگیز
المجلسُ الاستشاری : مجلس مشاوره
المرض : جمع مریض  قواعد درس ششم

ضمیر كلمه ای است كه به جای اسم می نشیند و از تكرار آن جلوگیری می كند مانند :
(دوستم را دیدم و به او سلام كردم) و به مربی مانند (رأیتُ صدیقی و سلّمتُ علیه) ضمیر دو نوع است:
1. منفصل
2. متصل

1 – ضمیر منفصل : ضمیری است كه به صورت مستقل در جمله بكار می رود و به كلمه دیگری تكیه نمی كند مانند :‌هو تلمیذٌ
2 – ضمیر متصل : ضمیری است كه در جمله همراه كلمه دیگری می آید و به آن تكیه می كند مانند : هذا كتابُهُ و ذلك دفترُهُ
 

منفصل متصل
نوع اول نوع دوم همراه اسم فقط همراه فعل
وفعل و حرف همراه ماضی همراه مضارع همراه امر
هو ایاهُ هُ كتب یكتب -
هما - هما كتبا یكتبان -
هم - هم كتبوا یكتبون -
هی - ها كتبتْ تكتب -
هما - هما كتبتَا تكتبان -
هن - هنَّ كتبنَ یكتبن -
انتَ ایاكَ كَ كتبتَ تكتب اُكتب
انتما - كما كتبتما تكتبان اُكتبا
انتم ایاكم كم كتبتم تكتبون اُكتبوا
انتِ - كِ كتبتِ تكتبین اُكتبی
انتما - كما كتبتما تكتبان اُكتبا
انتن - كن كتبتنَّ تكتبن اُكتبنَ
انا ایای ی كتبتُ اكتبُ -
نحن - نا كتبنا نكتبُ -
 

در این صیغه ها ضمیر مستتر است یعنی پنهان است و خود را نشان نمی دهد
در صیغه اول ماضی و مضارع ضمیر (هُوَ) مستتر است
در صیغه چهارم ماضی و مضارع (هی) مستتر است
در صیغه هفتم مضارع و امر ضمیر (انتَ) مستتر است
در صیغه سیزدهم مضارع ضمیر (أنا) مستتر است
در صیغه چهاردهم مضارع ضمیر (نحنُ) مستتر است. (در این صیغه حرف تْ ضمیر نیست و فقط علامت مؤنث است)
توجه :‌هنگام اتصال فعل به ضمیر (ی) حروف (ن) میان آن دو آورده می شود اسم این (ن) نون وقایه است.
مانند : علّمَ + ی --> علّمنی
اُنْصُرْ + ی --> اُنْصرُنی
یَنْصُرُ + ی --> یَنْصُرُنی
نون وقایه برای نگهداری حركت آخرفعل تغییر نكند
 

 

   تمرینات درس ششم

 تمرین اول :

 اكمل الفراغ جای خالی را پر كن
هوَ شكرَ ربّهُ - هُما شكراً ربّهما - هُمْ شكروا ربّهُم
هی شكرتْ ربّها - هما شكَرتا ربّهما - هنَّ شكرْنَ ربهنَّ
انتَ ........(1) - انتما .......(2)ِ ربّكما - انتُم تشْكرونَ ......(3)
انتَ ......(4) ربّك - .....(5) تشكران ربّكما - ......(6) تشْكرْنَ ربكُنّ
اُشْكر ربّكَ - .........(7) - .........(8)
.........(9) - اُشكرا َربّكما - ...........(10)

(1)تَشْكُرُ ربّكَ
(2)تشكرانِ
(3)ربّكُم
(4)تشكرینَ
(5)انتما
(6)انتنّ
(7)اُشكروا ربّكما
(8)اُشْكروا ربّكمْ
(9)اشكری ربّك
(10)اُشْكُرْنَ ربكُنّ
   تمرین دوم :
اكمل الباء و الجحیم وفْقَ مجموعة «أ» : ( ب و ج) را مانند مجموعه (ا) كامل كن

هوَ ناجحٌ
هی ناجحة
هُما ناجحان
ِ هُما ناجحتان
هُم ناجحون
هنَّ ناجحاتٌ
هو مجتهد
هی مجتهدة
هما مجتهدان
هُما مجتهدتان
هُمْ مجتهدون
هنّ مجتهداتٌ
   3 – اكمل الفراغ المناسب (منفعل اوْ متصل )

الْمطر ، الْمَطرُ: باران ، باران
البَرْد ! الْبردُ : سرما ! سرما!
ماذا اَفْعلْ یا ربّ ؟ سأذْهبُ الی بیت الفارة . ای پروردگار من ، چه كار كنم ؟ به خانه موش خواهم رفت.
هی تطْرُقُ الباب . او در را می زند ؟
مَنْ انتِ ؟ تو كیستی ؟ انا القطةُ من گربه هستم
ماذا تطْلبین ؟ چه می خواهی ؟ اُطْلُبْ مساعدتكَ تفضّلی ، ادْخُلی ، بفرمائید داخل شوید كیفَ ؟ انا لا اُقْدرُ ؟ چگونه ؟ من نمی توانم
اِصْبری قلیلاً . اندكی صبر كن . انتِ تقدرین . تو می توانی
هكذا ، ادخلی ، اینطور داخل شود .
اُمّا :‌اما
ذنبی، ذنْبی : دُمَمَ ، دمُمَ
بعد َ لحظات ِ . بعد از چند لحظه ، تُرجِعُ الفارةُ مِنْ بیتها بالمطلة
و هما تجلسان تحت المظلة . و آنها زیر چتر می نشینند
   4 – اُكتب الكلمات التالیة مع ضمیر «الیاء» :

علّمُ :‌علّمنی
بِ : بی
معلّم : مُعلّمی
اُكرَمَ : اكرمنی
یَنْصُرُ : ینصُرنی
قَلَمْ : قلمی
   پرتوهای قرآنی :
الف) نوع ضمایر مشخص شده را در آیات زیر تعیین كنید . سپس ترجمه ی ایات را كامل كنید.

1.(ایّاك نعْبُدُ و ایّاكَ نستعین)
منفصل -منفصل
تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم.

2 . (نحْنُ نقُصُّ علیك اَحْسنَ القصص)
منفصل- متصل
یا نیكوترین سرگذشت را بر تو حكایت می كنم

3.یا ایّها النّاسُ اعْبدُوا ربّكُمْ الذّی خلَقَكُمْ
متصل - متصل- متصل
ای مردم پروردگارتان را كه شما را آفریده است، پرسش كنید
   سوال های كنكوری درس ششم

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) اُطْلبُوهُ باعزازٍ و اكرام : او را با عزت و احترام بخواهید
ب) رَجعُ الفارةُ من بیتها بالمظلّة : موش چتر را از خانه اش می آورد
ج) لماذا لا تُبادرون بنباء المستشفی ؟ چرا به ساختن بیمارستان اقدام نمی كنید؟
د) لا یقدرُ الاطباءُ معالجة هولاءِ المرضی : پزشكان نمی توانند این مریض ها را معالجه كنند

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) القطع :‌تكه ها
ب) الكهول : كهن سال
ج) القطّة : گربه
ج) المؤسف : تأسف بار

3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الحُصول علی : دست یافتن
ب) اَخْبَرَ : خبر داد
ج) النواحی : محله ها
د) جَزَعَ :‌مجازات كرد

4- كدام گزینه منفصل است؟
الف) انْتُما
ب) تُنَّ
ج) كُما
د) تُما

5 – كدام گزینه ضمیر متصل است؟
الف) أنت َ
ب) انتِ
ج) كُنَّ
د) نحْنُِ

6 – كدام گزینه هم ضمیر منفصل و هم ضمیر متصل است؟
الف) هُ
ب) هُمْ
ج) ها
د) نَحْنُِ

7- كدام گزینه ضمیر متصل فاعلی است؟
الف) ها
ب) هُ
ج) كَ
د) تُ

8 – كدام ضمیر هم در ماضی و هم در مضارع و هم در امر می آید؟
الف) هو
ب) هی
ج) انّا
د) هُمْ

9 – كدام ضمیر همراه اسم و فعل و حرف می آید؟
الف) هو
ب) هی
ج) انّا
د) هُمْ

10 – ترجمه كدام ضمیر همیشه همراه (را) می آید؟
الف) ایّاهُ
ب) اَنْتُنَّ
ج) نَحْنُ
د)هُمْ

11 – كدام گزینه (مفرد مذكر مخاطب) است؟
الف) اَشْكروا ربّكُما
ب) اُشْكُروا ربّكمْ
ج) اُشكُرْ ربّك
د) اُشكری ربّكِ

12 – كدام گزینه (جمع مذكر غایب) است؟
الف) هُوَ شكرَ ربّهُ
ب) هُما شكراَ ربّهُما
ج) هُمْ شكروا ربّهُمْ
د) هُنَّ شكْرنَ ربّهنّ

13- كدام گزینه (متكلم وحده) است؟
الف) هو یَشْكُر ربّهُ
ب) هی تشْكُرُ ربّهما
ج) نَحْنُ نُشكر ربّنا
د) انا اَشْكر ربّی

14 – كدام گزینه (مفرد مذكر مخاطب نیست)؟
الف) شكرْتَ
ب) شَكرْتِ
ج) اُشْكُر
د) تُشْكُرُ

15 – كدام گزینه جمع مؤنث نشیط است؟
الف) نشیطون َ
ب) نشیطانِ
ج) نشیطات
د) نَشیطة
 


Christie
16 آذر 96 ساعت 20 و 48 دقیقه و 38 ثانیه
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to shoot you an email.
I've got some creative ideas for your blog you
might be interested in hearing. Either way, great site and
I look forward to seeing it expand over time.
std clinic near me
5 تیر 96 ساعت 00 و 45 دقیقه و 59 ثانیه
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این مشکل خود را با فراز در
مفروضات و یک ممکن است را سادگی به
پر کسانی که شکاف. که شما که می توانید
انجام من خواهد قطعا بود در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  دوست دارید این وبلاگ به جز درس به چه چیز های دیگری بپردازد؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو