تبلیغات
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان» - درس پنجم عربی 1
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان»

درس پنجم عربی 1

7 دی 89

نوع مطلب :عربی اول دبیرستان، 

درس پنجم
مُشاهدُ من الحیاة البسیطة : جلوه هایی از ساده زیستی

كلمه ها و تركیب های تازه
اثَر : ترجیح داد
كسری : لقب پادشاهان ساسانی
الأرخصْ : ارزان تر
الْكُمّ : آستین
الْالبسته : جمع لباس ، جامه
السابقون : جمع سابق ، پیشتاز
الامارة : فرمان دهنده
الشفیق : مهربان
البدیع : عالی‌، زیبا
قَسمَ : قسمت كرد
البزّاز : لباس فروش
اللاّحِقُونَ : جمع لاحق
البُكاء : گریه
الناصح : نصیحت كننده
الْنباتْ : جمع بنت ، دفتر
غَسَل : شست
تروّحَ : خود را خنك كرد
الْقمیص : پیراهن
جفّف : خشك كرد
الشّباب : جوانی
الحبْل :‌طناب
صوّر : ترسیم كرد
الحّر :‌گرما
واحُزناه : چه اندوهی
الخَضراء : سبز
هكذا :‌این چنین
الدقائق : دقیقه
الرّغباتْ : جمع
الرّغبه : شور
السّندس : نوعی پارچه ابریشمی  قواعد درس پنجم
سایر انواع مشتق :

1. اسم فاعل
2. اسم مفعول (توضیح داده شد)
3 - اسم زمان : اسمی است كه بر زمان وقوع فعل دلالت می كند.
4 – اسم مكان : اسمی است كه بر مكان وقوع فعل دلالت می كند
اسم زمان و مكان هر دو بر یك وزن می آید. اسم مكان و اسم زمان بر وزن مَفْعَلْ و مَفْعِلْ می آید مانند :
اسم زمان : مَغْرِبْ ، مَشْرِقْ، مَبْدأ
اسم مكان : مَسْجِدْ، مَطْبَخْ ، مسْكَن
5 – صفت مشبهه : بر دارنده صفتی نسبتاً پایدار دلالت می كند و مانند صفت مطلق یا ساده فارسی است. مهمترین وزن های صفت مشبهه عبارتند از :
فعیل : فَعِل ، فَعْل، فَعْلانِ
شریف، كَسَلِ ، صَعْب ، عطشان
6 – اسم مبالغه : بر زیاد بودن یك صفت در انسان یا بسیار پرداختن بدان دلالت می كند مهمترین وزنهای اسم مبالغه عبارتند از :
فعّال، صیّار، غفّار
فعّالة ، علّامة ، أمارة
7- اسم تفضیل : اسمی است كه نمایانگر كمتر یا زیادتر بودن صفتی در فردی یا شیئی نسبت به دیگری است . اسم تفضیل در زبان عربی معمولاً بر وزن اَفْعَلْ است. این وزن در جمله هم برای مذكر و هم برای مؤنث بكار می رود.
حسینٌٍ اكرمُ من رحیمٍ
مریمٌ اَكْرمُ مِنْ فاطمة
اما وزن فُعْلی فقط برای مؤنث بكار می رود مانند :
حُسْنی ، كُبْری، عُظْمی
   ویژگیهای فردی - نقش آن در جمله

بررسی ویژه گیهای فردی هر كلمه بدون در نظر گرفتن موقعیت آن در جمله در زبان فارسی تجزیه نام دارد و در عربی التحلیل الصرّفی
بررسی نقش هر كلمه با توجه به موقعیت آن در جمله در زبان فارسی تركیب نام دارد و در عربی الاعراب سپس بنابراین باید برای هر كدام از اقسام كلمه در الاعراب و التحلیل الصرفی موارد زیر را باید تشخیص دهیم.
اسم : مفرد یا مثنی یا جمع ( عدد) – مذكر یا مؤنث جنس – مشتق یا جامد – و نقش اعراب آن در جمله (فاعل، مفعول ، مبتدا….)
فعل : ماضی یا مضارع یا امر، صیغه (غائب ، مخاطب، متكلم ) مجرد یا مزید …….نقش آن در جمله و اشاره به فاعل آن
حرف : نوع آن و ….
   تجزیه و تركیب به ما كمك می كند كه :

1. هر یك از كلمات را درست بشناسیم
2. موقعیت هر كلمه را در جمله تشخیص دهیم
3. مفهوم جمله را درست درك كنیم
 


تمرینات درس پنجم

تمرین اول :
1 – در آیات و عبارت های زیر اسم های مشتق به شكل متضاد به كار رفته، آنها را با ذكر نوع مشتق داخل بنویسید.

1. ( و ما ارْسَلْناك الاَ ……….بشراً و نذیراً )
بشیر:صفت مشبهه
نذیر:صفت مشبهه

2. (هو الذی خلَقَكُم فمنكم كافرٌ و منْكُم مؤمنٌ)
كافر:اسم فاعل
مومن:اسم فاعل

3. لَوْ عَلِمَ النّاقِصُ بنقصه لكانَ كاملاً
ناقص:اسم فاعل
كامل:اسم فاعل
   2 – عیّن نوع المشتق الذی اُشیرالیه بخط و اكْتُبُهُ فی الجدول : نوع مشتقی را كه با خط مشخص شده معین كن و آزاد در جدول بنویس.
1. (انّ النّفسَ لامارةٌ بالسوء ) همانا نفس فرمان دهنده به بدی است
2. لقَدَ خلقنا الانسانَ فی اَحْسَن تقویم ) انسان را به نیكوترین صورت آفریدیم
3 ( …. رحمةٌ الله و بركاتُهُ علیكم اهل البیت .« انّهُ حمید مجید » رحمت و بركت خدا بر شما اهل بیت باد، همانا او ستوده ی سرافراز است .
4 – و لله المشرقُ و الْمغربُ . و مشرق و مغرب از آن خداست

امارة --> اسم مبالغه-->بسیار امركننده
احْسنْ -->اسم تفضیل--> نیكوترین
حمید -->صفت مشبهه--> ستوده
مجید -->صفت مشبهه--> سرافراز
المشرق -->اسم مكان--> مشرق(خاور)
مغرب -->اسم مكان--> مغرب (باختر)
   3 – متن زیر را بخوانید و ترجمه كنید و نوع مشتق كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده، مشخص كنید.

قالَتِ الفراشةُ الصّغیرةُ للطبیعة : پروانه كوچك به طبیعت گفت
للوردة الحمراء رائحةً طیبة …… : گلسرخ بوی خوشی دارد………
للشّجرة الخضراء اوراق لطیفةًٌ ….. : درخت سبز برگ های لطیفی دارد………
للشّمسِ فی الصّباح طلعةُ جمیلة ...... : خورشید در صبح سیمای زیبایی دارد.....
بِلْبلِ صوتٌ عذْبٌ بدیع ........ : بلبل صدای دلنشین و عالی دارد
للنّهر میاهٌ صافیة و صوتٌ رنّان ......... : رود آب هایی زلال و صدای طنین اندازی دارد
فماذا نزَكْتِ ایّتها الطبیعة للفراشة ٍ ، أنْتبكَ الصّغیرة ؟ :
پس ای طبیعت به پروانه دختر كوچكت چه داده ای ؟
فقالت ایّها الطبیعةٌ ..... : پس مادرس طبیعت گفت :
«للفراشةُ الصّغیرة الحُسنْ و الجمال، ألا تَقْتغین بهذالنصیب؟!» : پروانه كوچك زیبایی و جمال دارد. آیا به این قسمت قانع نیستی

الصغیرة، لطیفة ، جمیلة ، بدیع ، صفت مشبهه، رنّان، اسم مبالغه
   4 – عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی للكلمات التی تحتها خطُّ
در تجزیه كلماتی كه با خط مشخص شده اند صحیح را معین كن

رزق اللهٌ ولداً صالحاً . خدا به او فرزند صالحی عطا كرد
رَزَقَ :
الف – فعل ماضی ، للغائبه، مزید ثلاثی
ب – فعل ماضٍ ، للغائب، مجرد ثلاثی
ج – فعل مضارع ، للمخاطب ، مزید ثلاثی

صالح :
الف – اسم ، مفرد ، مذكر ، مشتق (اسم مفعول)
ب – اسم ، مفرد ، مذكر ، مشتق ( اسم فاعل)
ج – اسم ، مثنی ، مؤنث ، مشتق (اسم مكان)
   پرتوهای قرآنی :
الف – در متن درس با كلمه های (اَعْلَمْ) آشنا شدید. اكنون دیگر مشتقات از این ریشه را در آیات زیر مشخص كنید و نوع و ترجمه آن را بنویسید

1 – انّ اللهَ عالمُ غیبِ السّماوات و الارضِ
همانا خدا دانای غیب آسمانها و زمین است
عالم:دانا

2 – انّك اَنْتَ علاّم ُ الغیوب
همانا تو خود كاملاً دانای غیب ها هستی
علام:بسیار دانا

3 – والّذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم
و كسانی كه در مالهایشان برای گدا و محروم حق معینی وجود دارد
معلوم:معین
   ب – پس از خواندن آیات زیر به سؤالات پاسخ دهید
و اتخذَ اللهُ ابراهیم َ خلیلاَ
و هُوَ اللطیفُ الخبیر
معنی كلمه های خط كشیده شده به ترتیب كدام است؟

خلیل :
دوست بودن
دوست
دوستی انتخاب می كند

لطیف :
مهربانی كرد
مهربانی
مهربان

خبیر :
آگاه
آگاه كردن
آگاه تر
   سوال های كنكوری درس پنجم

1 – ترجمه ی كدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌هُوََ یتَرّوحُ بكُمِّهِ : او آستینش را خشك می كند
ب) هلْ عنْدِكَ قمیصٌ لی ؟ آیا پیراهنی برای من داری ؟
ج) هُوَ یفرِحُ زیارة بنتة فاطمة ؟ او با دیدار دخترش فاطمه خوشحال می شود
د) و لله المشرقُِ و المغربُ : مشرق و مغرب از آن خداست

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الالبسة : ظرف ها
ب) رنّان : طنین انداز
ج) البدیع :‌نو
د) شَطَرَب : احساس كرد

3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) طلعة :‌سیما
ب) غَسَلَ :‌بهشت
ج) علِمَ ب : پی برد
د ) هكذا :‌بنابراین

4 – كدام گزینه صفت مشبهه است ؟
الف)‌مُرسلین
ب) مشرق
ج) بشیر
د) رنّان

5 – كدام گزینه اسم زمان است؟
الف) عظمة
ب) مَغرِب
ج) الحاكم
د ) عطّار

6 – كدام گزینه اسم مكان است؟
الف)‌مطْبخ
ب) غَضبان
ج) امّارة
د) لاحِقُون

7- كدام گزینه اسم مبالغه است؟
الف) اَحْسَنْ
ب) ناصحین
ج) كذّاب
د) مشرِق

8- كدام گزینه اسم تفضیل است؟
الف) اعظم
ب) صغیر
ج) معبد
د) مجروح

9- كدام گزینه ترجمه صحیح (لطیف) است؟
الف) مهربانی
ب) مهربان
ج) مهربانی كرد
د) محبت

10 – كدام گزینه ترجمه صحیح (اَفْضَل انسانٍ) است.
الف) انسان برتر
ب) انسان فاضل
ج) فضیلت انسان
د) برترین انسان

11 – كدام گزینه در مورد تجزیه ( تعلّموا) در جمله (تعلّموا القرآن فانّهُ احسنُ الحدیث) صحیح نیست؟
الف) فعل امر، ثلاثی مزید
ب) برای جمع مذكر مخاطب
ج) از باب تفعّل
د) فعل ماضی از باب تفعیل

12 – كدام گزینه در مورد تركیب (الطّالبُ) در جله ( نجَحَ الطّالبُ) صحیح است.
الف) مبتدا و مرفوع
ب) فاعل و مرفوع
ج) خبر و مرفوع
د) مفعول به و منصوب

13 – كدام گزینه در مورد تركیب ( ربیعُ) در جمله (القرآن ُ ربیع القلوب) صحیح است.
الف) مبتدا و خبر
ب) فاعل و مرفوع
ج) خبر و مرفوع
د) جار و مجرور

14 – كدام گزینه در مورد تركیب (بزیارة) در جمله (هوَ یفرحُ بزیارةٍ بنْتةِ فاطمة ) صحیح است؟
الف) مفعول به و منصوب
ب) فاعل و مرفوع
ج) جار و مجرور
د) مبتدا و مرفوع
 


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  دوست دارید این وبلاگ به جز درس به چه چیز های دیگری بپردازد؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو