تبلیغات
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان» - درس اول عربی 1
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان»

درس اول عربی 1

7 دی 89

نوع مطلب :عربی اول دبیرستان، 

درس اول :

كلمه ها و تركیب های تازه :
َاشارَ : اشاره كرد
اُشیر الیها بخطّ : با خط به آن اشاره شد
الحَقَ :‌ملحق كرد
الحقْنی بالصّالحین : مرا به درستكاران ملحق كن
الْأَهْل : شایسته
الْجوارح : اعضای (بیرونی) بدن
قوّ علی خدْمَتِكَ جوارجی :‌اعضای بدن را برای خدمت خودت توانمند كن
الْجواریح : اعضای (درونی) بدن
اَشْدُدْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدن مرا برای برخورداری از عزمی محكم ، استوار بدار
الْحُكم‌:‌حكمت
السّابغ : فراخی دهنده
یا سابغَ النّعم : ای بخشنده نعمت های فراخ
المأمونة : روان و سلیس
عیّن : تعیین كرد
المُسْتوحشین : جمع مستوحش ، وحشت زده
نَصَبَ –ِ :‌قرار داد
نَصَبْتُ وجهی : روی آورده ام
النّقم : جمع نقمه : بلا ، بدبختی
الیكَ : به سوی تو
العزیمة : اراده قوی
وَهبَ – یَهَبُ : عطا كرد ، بخشید
شدّ – شِدّ : نیرومند ساخت
قویّ ، یقوّی : توانمند كرد
هَبْ – وَهَب : علامت --> یعنی مراجعه كن به معنی وَهَبْ
هَبْ لی : به من عطا كن

قواعد درس اول

فعل ماضی :
فعل ماضی از یك ریشه (ماده ، بن ) به علاوه تعدادی «ضمیر» ساخته می شود.
صرف فعل ماضی :

مفرد مثنی جمع
غایب مذكر ذَهَبَ ذهبا ذهبوا
مؤنث ذَهَبَتْ ذهبتا ذَهَبْنَ
مخاطب مذكر ذَهبتَ ذهبتا ذهبتم
مؤنث ذَهَبتِ ذهبتما ذَهبتُنَّ

متكلم ( ذهَبْتُ - ذَهَبْنا)فعل مضارع : فعل مضارع ، علاوه بر ریشه و ضمیر تعدادی علامت دیگر هم دارد
صرف فعل مضارع :

مفرد مثنی جمع
غایب مذكر یَذهبُ یَذهبانِ یذهبون
غایب مؤنث تَذهبُ تَذهبانِ یَذهَبْنَ
مخاطب مذكر تَذهَبُ تَذهبانِ تَذهبون
مخاطب مؤنث ذتَذهبینَ تَذهبانِ تَذهَبنَ

متكلم ( اذْهَبُ – نَذْهبُ)فعل امر : در فعل امر، حروف مضارع پوشانده شده و به جای آن یك حرف «ا» گذاشته می شود و حرف «نون» نیز جز صیغه مؤنث جمع حذف می شود .
صرف فعل امر

مفرد مثنی جمع
غایب مذكر _ _ _
غایب مؤنث _ _ _
مخاطب مذكر اِذْهَبْ اِذهَبا اِذهَبوا
مخاطب مؤنث اِذهَبی اِذهَبا اِذهبنَ

متكلم ( _ _ )همزه فعل امر در بعضی از فعل ها كسره (-ِ) و در بعضی از فعل ها ضمه (-ُ) دارد.
مانند اذْهَبْ – اِجْلِسْ – اُكْتُبْ
اگر حرف دوم اصلی مضارع (عین الفعل ) ضمه (-ُ) داشته باشد همزه امر نیز ضمه (-ُ) خواهد داشت در غیر این صورت كسره (-ِ) خواهد داشت.
هر گاه حرف «لا» مقابل فعل های مضارع مخاطب قرار گیرد، تنها در پی تغییر دادن آخر فعل است.
صرف فعل نهی :

مفرد مثنی جمع
غایب مذكر _ _ _
غایب مؤنث _ _ _
مخاطب مذكر لاتَذهَبْ لاتَذهبا لاتَذهبوا
مخاطب مؤنث لاتَذهبی لاتَذهبا لاتَذهبنَ

متكلم ( _ _ )ضمیر- اسم اشاره – صرف ضمیرها

مفرد مثنی جمع
غایب مذكر هو هما هم
غایب مؤنث هی هما هُنَّ
مخاطب مذكر انتَ انتما انتم
مخاطب مؤنث انتِ انتما انتُنَّ

متكلم ( أنا - نحنُ )روش ساختن فعل امر حاضر:

فعل امر حاضر از مضارع مخاطب می سازیم و برای این كار 4 عمل انجام می دهیم:
1. حرف (ت) را از سر مضارع مخاطب بر می داریم
2. در صورت نیاز بر سر فعل همره (ا) می آوریم ( درصورتی به همزه نیاز داریم كه بعد از حذف «ت» فعل با سكون شروع شود)
3. به این همزه( ا) حركت می دهیم اگر حرف اصلی دوم فعل ضمه «-ُ» داشته باشد به این همزه نیز ضمه «-ُ» میدهیم در غیر این صورت كسره می دهیم.
4. ضمه «-ُ» یا نون را از آخر فعل حذف می كنیم (غیر از صیغه جمع مؤنث) مانند: تذهَبُ --> ذْهبُ --> اذهبُ--> اذْهبُ--> أذهَبْ
تُجلسانِ --> جْلسان --> اجْلسان --> اجْلسانِ --> اجْلسا
تكتُبونَ --> كْتُبونَ --> اكتُبونَ --> اُكْتبونَ --> اُكتُبوا
تذْهبنَ-->ذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبی
تُعَجّلونَ --> عَجّلونَ به همراه «ا» نیازی نیست --> عجّلوُاوزن :

اغلب كلمات عربی غالباً سه حرف اصلی دارند. برای پیدا كردن وزن هر كلمه در عربی به جای حروف اصلی آن كلمه به ترتیب (ف) ، (ع) ، (ل) قرار می دهیم و بقیه حروف را عیناً در وزن می آمدیم و حركت سكون همه حروف را نیز عیناً در وزن می نویسیم.
كَتَبَ --> فَعَلَ
نكْتُبُ--> یَفْعُلُ اَكْتُبْ --> اُفْعُلْ
نأصر --> فاعل عَلِمَ --> فَعِلَ
یَذْهَبُ --> یَفْعلُ اِجْلِسْ --> افْعِلِ
منصور --> مفعول بَعُدَ --> فَعُلَ
یَجْلِسُ --> یَفْعِلُ اذهَبْ --> افْعل
شَهید --> فَعیلجمله اسمیه : جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود و دو ركن دارد.

ا. مبتدا
2. خبر
مبتدا :‌اسمی است كه غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم.
مانند : الطّالبُ در جلمه : الطّالبُ جالسٌ
خبر : كلمه یا كلماتی است كه غالباً بعد از مبتدا می آید و معنی جمله را كامل می كند و درباره مبتدا خبر می دهد.
مانند : جالس در جمله الطّالبُ جالسٌ
مبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند (رفع می گیرند)
علامت رفع غالباً (-ُ یا –ٌ ) است.
مانند :‌الطّالبُ(مبتدا) جالسٌ(خبر)جمله فعلیه : جمله ای است كه غالباً با فعل شروع می شود و دو ركن دارد :

1. فعل
2. فاعل
فاعل : اسمی است كه كار انجام می دهد. فاعل نیز مانند مبتدا و خبر مرفوع است. (رفع می گیرد)
مانند : جلس الطّالبُ علی الكرسیّ .
در بعضی از جمله های فعلیه علاوه بر فعل و فاعل ، مفعول هم وجود دارد.
مفعول كلمه ای است كه كاربر آن واقع می شود. مفعول منصوب است (نصب می گیرد) علامت نصب غالباً (-َ یا –ً ) است.
كَتبُ(فعل) الطالبُ(فاعل) رسالةً (مفعول)تقسیم اسم به مفرد و مثنی وجمع :

اسم مفرد :‌كتاب ، قَلَم، محفَظة، مَدْرسة
اسم مثنی : انِ : كتابانِ ، قلمانِ ، محفظتانِ ، مدرستانِ
اسم مثنی : ین : كتابَیْنِ، قلَمینِ ، محفظتینِ ، مدرستینِ
اسم مذكر : ونَ : معلّم --> معلّمونَ ، مؤمن --> مؤمنونَ
اسم مذكر : ین َ : معلّم --> معلّمین َ ، مؤمن--> مؤمنینَ
اسم جمع مؤنث : ات : معلّمة --> معلّمات، مؤمنة --> مؤمنات
اسم جمع مكسر : معلمة --> معلمات ، مؤمنه --> مؤمنات
مكسر : نشانه خاصی ندارد : مانند : كتاب --> كتُبُ ، مدْرسة --> مدارِس

تمرینات درس اول :1. ترجم الافعال التّالیه ثمّ اجْعل كلّ فعل فی مكانه المناسب :
فعل های زیر را ترجمه كن سپس هر فعلی را در جای مناسبش قرار بده

ماضی مضارع امر نهی
ضحكوا

خندید

یكشفان

كشف می كنند

اترك

ترك كن

لا تقنطی

نا امید نشو

عصفت

وزید

سنصدق

راست می گوییم

احملا

حمل كنید

لا تحبسا

حبس نكنید

فقدتم

از دست دادیم

یخسر

ضرر می كند

افتحوا

باز كنید

لاتظلموا

ستم نكنید

عزمنا

تصمیم گرفتیم

تقدرین

می توانی

ارحموا

رحم كنید

لاتیاس

مایوس نباش2 – اجعل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للّنهی
در جای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده

1. لا تلْبسوا الحق بالباطل (تَلبسونَ)
2. لا تَحْزنْ انّ السامعنا (تَحْزن)
3. لا تقْربا هذه الشّجرة (تَقْربان)3- اُكْتُبْ كلَّ كلمةٍ فی مكانها المناسب من الجدول ثمَّ اذّكر مفردها :
هر كلمه را در جای مناسبش قرار بده (در جدول) و مفردش را ذكر كن
والدین ایّام ، مسئوولینَ ، جنّتانِ، عالمات ، صادقین ، صالحات، بحرین، علوم، خاشعین، فراشات، عِباد

المثنی المفرد
والدین والد
جنتان جنت
البحرین البحر

الجمع السالم المفرد
مسؤولین مسؤول
عالمات عالمة
صادقین صادق
صالحات صالحة
خاشعون خاشع
فراشات فراشة

الجمع التكسیر المفرد
ایام یوم
علوم علم
عباد عبد4 - اجعل فی الفراغ ضمیراً مناسباً :
در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده

1. و هُمْ مُسْتكبرون (هُنّ ، هُمْ، انتنّ ، هما)
و آنها مستكبر هستند

2. اللّهم انت القائل و قولك حقٌ (انتَ، أنتٍ ، هم ، هُنّ)
خدایا تو گوینده ای و سخنت حق است

3. فالله خیرٌ حافظا و هُو ارحم الراحمین (هو ، هی ، نحن، هما)
پس خدا بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است5 – عیّن اعراب الكلمات التی اشیر الیها بخطّ

1. اللهّم قولك حقٌ وعْدُكَ صدقٌ .
خدایا سخن تو حق است و وعده تو راست
2.و یضربُ اللهُ الامثالَ للناسِ ِ.
و خدا مثل ها را برای مردم می زند6- عین الترجمة الصحیحة : ترجمه صحیح را معین كنید.

1. لا تبحثوا عن عیوب النّاس .
در مورد عیب های مردم بحث نكنید
در جستجوی عیب های مردم نباشید


2. اللهُ یعلمُ و انتم لا تَعْلمون .
خداوند می داند و شما نمی دانید
خداوند می داند و آنها نمی دانند


3. اركعوا و اسجُدوا و اعبدوا ربّكُم .
ركوع و سجود كنید و پروردگارتان را بپرستید
ركوع و سجود كردند و پروردگارشان را پرستیدندكارگاه ترجمه درس اول :
1- باتوجه به مطالب گفته شده در صفحه 10 كتاب درسی، غلط های ترجمه های زیر را پیدا كنید و صحیح آنها را بنویسید.

1. اَكْتُبل لنا فی هذه الدّنیا حسنةً و فی الآخرة .
برای ما در آن دنیا و آخرت نیكی را می نویسند.
برای ما در این دنیا و آخرت نیكی را بنویس

2. ارجعی الی ربّك
به سوی پروردگارتان بازگردید
به سوی پروردگارت باز گرد

3. سَیَجْعلُ الله ُ بعدَ عُسرٍ یُسراً .
خداوند پس از سختی آسانی قرار داد.
خداوند پس از سختی آسانی قرار خواهد داد

4. یَسْمعُ الله ُ نداءَ المظلومینَ
صدای مظلومان پیام خدا را می شنود.
خدا صدای مظلومان را می شنود

5. لا تَعبُدوا الا الله .
عبادت نمی كنید مگر خدا را
عبادت نكنید مگر خدا را2- اضواء قرآنیه (پرتوهای قرآنی ):
الف – با توجه به زمان و صیغه ی فعل های مشخص شده، جاهای خالی را پر كنید:

1. قال : اُخرُجْ منها فانّكَ رجیمٌ .
گفت از این { مقام } خارج شو كه رانده شده ای

2. یخْرُجُ منهما اللّؤلؤ و المرجانُ .
از هر دو {دریا} مروارید و مرجان خارج می شود.

3. لا تكونوا كالذینَ خرجوا من دیارهم بطراً .
مانند كسانی مباشید كه از خانه هایشان با حالت سرمستی خارج شدند.ب: حركت آخر (اعراب) كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده مشخص كنید:

1. جاءَ الحقُّ و زهقَ الباطلُ .
حق آمد و باطل از میان رفت

2. انزل اللهُ سكینةُ علی رسولِهِ و ............
خدا آرامش خویش را بر پیامبرش ........فرو فرستاد

3. اللهُ علیمٌ بالظالمین .
خداوند بر حال ستمكاران آگاه استسوال های كنكوری درس اول

1. ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟`الف) نَصَبْتُ وجهی : رو آوردم
ب) افْعْل بی ما انتَ‌اهلُهْ : با من آنگونه رفتار كن كه خود شایسته آن هستی
ج) لا تقربا هذه الشجرة : به این درخت نزدیك شوید
د) اُسْرُرْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدنم را برای برخورداری از عزمی محكم استوار بدار.

2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) وَهَبْ : بخشید
ب) الاهل : شایسته
ج) الحقّ : شایسته است
د ) شدّ : نیرومند ساخت

3 – كدام گزینه با ضمیر «هی» مناسبت دارد؟الف) عَلمتَ
ب) علَمَ
ج) عَلْمِت
َ د) عَلمْتِ

4 – كدام گزینه با ضمیر «انت» تناسب دارد؟الف) أذْهَبُ
ب) تَذْهَبُ
ج)یَذْهَبُ
د) تذهبین

5 – كدام گزینه با ضمیر «انتما» تناسب دارد؟الف) اُدخلا
ب) اُدخلوُا
ج) ادْخلی
د) اُدْخلنَ

6 – كدام گزینه «انتم» تناسب دارد؟الف) لات تَخْرُجْ
ب) لا تَخْرُجا
ج) لا تَخْرَجْنَ
د) لا تَخْرجوا

7 – كدام گزینه با ضمیر «انا» تناسب دارد؟الف) ما لَعِبْنا
ب) ما لَعِبَتُ
ج) ما لَعِبوا
د) ما لَعِبَتِ

8 – كدام گزینه جمع مكسر سالم است؟الف) علوم
ب) فراشات
ج) مسلمینِ
د) مسلمینَ

9 – كدام گزینه بر وزن فعیل نیست؟الف) عزیز
ب) شریف
ج) غََنور
د) رحیم

10 – در جمله (العلمُ فقیدٌ) العلمُ چه نقشی دارد؟الف) مبتدا
ب)خبر
ج) فاعل
د) مفعول

11 – در جمله (قَوْلك حق) حق چه نقشی دارد؟الف) مبتدا
ب) خبر
ج) فاعل
د) مفعول

12- در جمله (العلمُ خیرٌ من المال) من المالِ چه نقشی دارد؟الف) مفعول
ب) جارومجرور
ج) فاعل
د) مبتدا

13 – اعراب مبتدا و خبرو فاعل كدام است؟الف) رفع
ب) نصب
ج) جر
د) مبتدا و خبر رفع می گیرند و فاعل نصب

14 – حروف جر چه اعرابی به اسمهای بعد از خود نشان می دهندالف) رفع
ب) نصب
ج) گاهی نصب گاهی جر
د) جر


easterstutesman.hatenablog.com
24 مرداد 96 ساعت 09 و 29 دقیقه و 26 ثانیه
Every weekend i used to go to see this site, as i want enjoyment,
for the reason that this this site conations actually
good funny information too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  دوست دارید این وبلاگ به جز درس به چه چیز های دیگری بپردازد؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو